Privacyverklaring

Download versie

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. (KvK nummer: 27214716), Dynamoweg 16-22, 2627 CH te Delft (www.wijnmaalendelft.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen nakomen.

Voor onze zakelijke relaties:  uw persoons- en bedrijfsgegevens zijn door ons verkregen  bij uw offerteaanvraag en overgenomen ten behoeve van het opstellen van onze offerte. Na ontvangst van uw getekende offerte en het door u ingevulde Formulier Digitale Facturatie worden uw bedrijfsgegevens ingevoerd in ons relatiebestand Intersoft/Nocore met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Vacatures op de website

Voor sollicitanten: De persoonsgegevens zoals vermeld op uw CV/sollicitatiebrief worden door ons gebruikt om contact met u te kunnen opnemen bij vragen en of het inplannen van een kennismakingsgesprek. Bij een positief resultaat worden uw gegevens gebruikt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Verstrekken van persoonsgegevens

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V.

Daarnaast gebruikt Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/aanvraag/sollicitatie te bespreken.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. is goed beveiligd volgens Europese normen.

Met eventuele “derden” waar Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren, zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten opgesteld en ondertekend.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van uw aanvraag/opdracht en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Gegevensbeveiliging

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. heeft een social media Button op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 • Youtube

Cookies

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@wijnmaalendelft.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

Wijnmaalen Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.wijnmaalendelft.nl.

Copyright © Wijnmaalen Delft B.V. 2023 Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring